Designed by Aziz

 
 


هر چی از ظهر به ضرب و زور چایی داغ و سوپ و حتی بخور شلغم رشته کرده بودیم که یک کم این راه‌های تنفسی‌مون باز بشه، همه در برابر وسوسه یک کاسه "شله" ناب و پر ادویه مشهدی پنبه شد و برگشتیم سر جایی که بودیم.
◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘

 

 

www.flickr.com