Designed by Aziz

 
 


سر جلسه امتحان این قدر خوابم می‌امد که هر جوابی رو که برمی‌گشتم چک کنم به کل سوال و جواب یادم رفته بود و باید از اول سوال رو می‌خوندم و فکر می‌کردم که چه کار کردم و چرا...

:))
◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘

 تور پاریس ویژه عید قربان و غدیر

!
◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘

 

 

www.flickr.com