Designed by Aziz

 
 


ه بیرون رفتن دوست داشتنی شاد شاد شاد بی خیال .... با کلی اهنگ جواد جواد جواد با کلی شلوغ بازی موزون و غیر موزون... از " وای از دست این دختره داره دل منو می بره" تا " می دونم دوسم نداری حتی قد یه قناری " تا "دوسم داری، من بیشتر.... خاطرخوامی، من بیشتر...." و کلی آهنگ دیگه... ( از جمله آهنگ جدید بیژن که به درخواست دوستان بیش از ۴-۵ دفعه هم تکرار شد....) اونهم با یه گروه که میانگین سنش حداقل چهل بود.....

بعد که میای خونه می بینی داری با آهنگ سراج هم بشکن می زنی!!!
◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘

 

 

www.flickr.com