Designed by Aziz

 
 


هر مرگ، اشارتي است
.
.
.
به حياتي ديگر

نمي دونم.... خيلي بده... اين که ببيني همه چي مي تونه اين قدر راحت تموم شه... کارت رو خيلي سخت مي کنه... نمي ذاره فکر کني که خوب حالا اين کار رو مي کنم تا ببينم بعدا چي مي شه... نمي ذاره راحت باشي...

نمي دونم... کلي حس بد از کلي کار نکرده... از کلي لطف و خوبي انجام نداده... از دوست داشتنهاي بروز داده نشده... از دوست نداشتن هاي بروز داده شده... نمي دونم حس مي کنم خيلي خيلي خيلي راه هست براي خوبتر بودن... نمي دونم... داره از خودم بدم مي آد.... خودم رو راضي نمي کنه...
◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘

 

 

www.flickr.com