Designed by Aziz

 
 


موبايلم شارژش تموم شده و دارم ازش استفاده مفيد مي کنم.... گذاشتمش جاي پايه هاي کي برد بياد بالا.... تازه فکر کنم اين ميخ روبرويي هم شل شده....
◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘

 

 

www.flickr.com