Designed by Aziz

 
 


یه نوشته از خیلی قبل:

وسط کوچه دوتا سنگ شده بود تیر دروازه و فوتبال... یه توپ که از مرز گنگ کنار دروازه ‌گذشت، یه بحث شدید شد که گل شده یا نه.... ولی این بحث خیلی سریع سر و تهش هم‌آمد... یه طرف خیلی زود کوتاه ‌آمد که بشه بازی رو ادامه داد... حالا یه گل کمتر و بیشتر....

بزرگ که می‌شیم ولی این ظرفیت کوتاه آمدن‌ها خیلی کم می‌شه... نمی‌تونم قبول کنم به این خاطره که موضوع‌ها مهم‌تر شدن... به هر حال برای اون بچه‌ها در اون لحظه اهمیت نتیجه بازی همون قدر زیاده که برای بزرگترها نتیجه قضیه‌های دیگه... ولی بچه‌ها یاد دارن چطوری یه چیز مهم‌تر رو قربانی نکنن... بزرگترها نه... نمی‌دونم اسمش گذشت نیست.... استراتژی ساده بهتر زندگی کردنه فقط... نفع آینده با قبول شرایط فعلی...
◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘

 

 

www.flickr.com