Designed by Aziz

 
 


به تعداد آدم های روی زمین راه هست برای پختن یک غذای واحد :)

اعتقاد به این، وقتی داری با یکی دیگه زندگی می کنی، در حد خدا پیغمبر مهمه...
◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘

 

 

www.flickr.com