Designed by Aziz

 
 


در راستای این که هر دم از این باغ بری می رسد:

در ادامه پست قبل یادم امد که یه بار یکی از این کلمه هایی که خودم تو دیکته جایگزین کرده بودم، رو غلط نوشته بودم :)
◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘

 

 

www.flickr.com