Designed by Aziz

 
 


وقتی یه نوشته رو این جوری شروع کنی که ّ بعد از دو روز تا یک شب کار کردن تو دانشگاه، درست نیم ساعت مونده به زمان تحویل پروژه... ّ تابلو معلوم می شه که پروژه تمدید شده :)
◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘

 

 

www.flickr.com