Designed by Aziz

 
 


برای تکمیل هنر خانه داری* سبزه گذاشتم که با سرعت زیادی داره رشد می کنه. بوی عید می اد این جا...
چهارشنبه سوری نسبتا مراسم تر و تمیزی داشتن ایرانی ها این جا. با بزن و برقص و آتیش بازی... اخرش هم یک ای ایران خوندیم که عجیب دوستش داشتم... کلی حس خوب بود تو اون با هم خوندنِ

مهرت از دل چون برون کنم
برگو بی مهر تو چون کنم...

---------
* دیگه کم کم وقتشه. کیس مناسب سراغ دارین بفرستین خواستگاری. الان دیگه ماست و ترشی رو هم خونه درست می کنیم خودمون :) کم مونده گاو بگیریم و از تولید به مصرف شیم ؛)
◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘

 

 

www.flickr.com