Designed by Aziz

 
 


سبزه ها سر به هوا شده اند، هر کدوم هر قدر که دوست داشتند قد کشیدند بدون تناسب و درهم. بازیگوش هم هستند، دو دقیقه غافل بشی برای نور مردنی مهتابی آشپزخونه کمر خم می کنند. امروز یک صندلی درست وسط آشپزخونه اختصاصی برای خودشون گرفتند و قول دادند که دیگه این ور اون ور رو دید نزنند...
◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘

 

 

www.flickr.com