Designed by Aziz

 
 


می‌گن چوب خدا صدا نداره‌ها... امروز بالاخره با تلاشی جانفرسا برگه‌ها رو که تصحیح کردم و تموم شد، بعد فهمیدم که جدی جواب یکی از سوال‌ها غلط بوده و باید دوباره تصحیح‌ش کنم :(


پ.ن. فکر کنم تقصیر خودم بود که این هشدارهای لولوی پشت شیشه رو نادیده گرفتم ؛)
◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘

 

 

www.flickr.com